Αγέρωχοι οι Έυζωνες της Ελλάδος στέκουν πάντα εκεί

Από το πρωί της Τρίτης η μισή Αθήνα έχει παραλύσει από το χιόνι που έφερε μαζί του ο «Τηλέμαχος».Αυτό, όμως, δεν ισχύει για την Προεδρική Φρουρά.

Για μια ακόμα ημέρα, ακόμα και αν ο υδράργυρος έφτασε να δείχνει έως και 0 βαθμούς Κελσίου δεν εμπόδισε τους Εύζωνες, που αψήφησαν τον παγετό και στάθηκαν αγέρωχοι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, αλλά και το Προεδρικό Μέγαρο για να εκτελέσουν την υπηρεσία τους

Ìå ÷éüíé Ý÷åé êáëõöèåß ï ¢ãíùóôïò óôñáôéþôçò. Áîéùìáôéêüò ôçò ðñïåäñéêÞò öñïõñÜò âÜæåé ìéá êÜðá óôïí öñïõñü ëüãù ôïõ õøçëïý øý÷ïõò. Ôñßôç 8 Éáíïõáñßïõ 2019. Ç êáêïêáéñßá ðïõ ðëÞôôåé ôçí ÅëëÜäá áðü ÷èåò åß÷å óáí áðïôÝëåóìá íá êáëõöèåß áðü ÷éüíé ìåãÜëï ìÝñïò ôçò ÷þñáò êáé ôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôçò ðñùôåýïõóáò ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÓáÀôáò ÐáíôåëÞò

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες που δημοσίευσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, όπου φαίνεται ο παρατηρητής να σκεπάζει με μία κάπα τους Εύζωνες, προστατεύοντάς τους έτσι από το κρύο.