Κατεπείγουσα προμήθεια Σκοπευτικού «Ερυθρής Κουκίδας για το τυφέκιο G3A3» (έγγραφο )

Το νέο αναβαθμισμένο τυφέκιο που να σημειωθεί οτι το σχεδίασε και κατασκεύασε η Διεύθυνση  Πεζικού   το όπλο θα φέρει μεταξύ άλλων πτυσσόμενο κοντάκιο, βελτιωμένη λαβή και δυνατότητα να προσαρμόζεται στην κάννη σκοπευτικό ερυθράς κηλίδας και φακό.

Πρόκειται για αλλαγές που θα το κάνουν πιο εύχρηστο και συνακόλουθα πιο αποτελεσματικό σε συνθήκες μάχης.Στόχος του ΓΕΣ  είναι το νέο τροποποιημένο τυφέκιο G3A3  να χρησιμοποιείται ευρέως από τους Οπλίτες

Το πρόγραμμα αναβάθμισης του που έχει αναλάβει το Γενικό Επιτελείο Στρατού έχει ξεκινήσει και έχει εκδοθεί και σχετική οδηγία.

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7, προκηρύσσει σύμφωνα με το (δ) σχετικό, διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το υποπρόγραμμα «προ- μήθεια σκοπευτικού ταχείας σκόπευσης ερυθρής κουκίδας για το τυφέκιο G3A3».

Κατόπιν των παραπάνω, σας αποστέλλουμε, συνημμένα, την περίληψη της υπ’ αρίθμ. 58 διακήρυξης, που αφορά στον εν λόγω διαγωνισμό και παρακα- λούμε όπως την δημοσιεύσετε στο τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, γνωρίζοντας μας τον κωδικό αριθμό δημοσίευσης (Κ.Α.Δ) στο ΦΕΚ.

Το ΓΕΣ/Δ3(ΔΕΝΔΗΣ), στο οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), παρα- καλείται όπως καταχωρίσει την περίληψη της (δ) σχετικής διακήρυξης στην ιστο- σελίδα www.army.gr.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προ- κηρύσσει διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το υποπρόγραμμα «προμήθεια σκοπευτικού ταχείας σκόπευσης ερυθρής κουκίδας για το τυφέκιο G3A3», με την ανοιχτή διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν.3978/2011 και κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Αριθμός προκήρυξης: 58/21 και Αριθμός διακήρυξης: 58.
Επιθυμητός χρόνος παράδοσης των αντικειμένων της σύμβασης: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.

Τόπος παράδοσης των αντικειμένων της σύμβασης: Σύμφωνα με τα καθο- ριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 13 Αυγ 21 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στη Γραμματεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ) Τηλ. επι- κοινωνίας (+30) 210 348 3228, ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως, στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας [Επιτροπή Διε- νέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7].

Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διε- νεργηθεί την 16 Αυγ 21, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ (Τηλ. +30 210 348 3161), η ο-ποία συγκροτείται βάσει της Φ.600.15/102/85672/Σ.2827/19 Οκτ 07/ΥΠΕΘΑ/ ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ/2/1.

Πλήρη τεύχη της διακήρυξης, με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της προμήθειας, δύνανται να παραλαμβάνονται μόνο από το ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ) καθημερινά από 09:00 έως 13:00 ώρα εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών [κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον αρμόδιο χειριστή, Ταγματάρχη (ΠΖ) Ιωάννη Δαφεράνο στο τηλέφ. (+30) 210 348 3237], στην τιμή ποσού ύψους είκοσι τεσσάρων ευρώ και ενενήντα λεπτών (24,90 €) ανά αντίγραφο, σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.

Δύνα- ται να κατατεθεί το προβλεπόμενο αντίτιμο με κατάθεση στο λογαριασμό υπ’. αρίθ. (IBAN) GR07 0260 2370 0008 7020 1074 417 της Τράπεζας EUROBANK, υπέρ ΜΤΣ (Μετοχικό Ταμείο Στρατού), με την αιτιολογία «Κόστος Διακήρυξης Διαγωνι- σμού 58/21 – ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ». Τα πλήρη τεύχη της διακήρυξης διατίθενται μόνο στην Ελληνική γλώσσα.