Κατοχυρώθηκε η προμήθεια 183 «ZYD-470» Λέμβων εφόδου 7-10 ατόμων για τις Ειδικές Δυνάμεις

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
α. Την έγκριση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού 05/2020 που διενεργήθηκε σύμφωνα με την (ι) σχετική Προκήρυξη του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/

4
./.

ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΠΝ, με «κλειστή διαδικασία» και με δημοσίευση της προκήρυξης
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα 39, 43, 44 και 56 έως 65 του ν.3978/11, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και με βάση τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού.

β. Την κατακύρωση μίας Συμφωνίας Πλαίσιο (ΣΠ1), 4ετούς διάρκειας, για την προμήθεια 183 Ελαστικών Λέμβων 7 10 Ατόμων και μίας Συμφωνίας ΠλαίσιοΠ2 ΕΣΥ), 7ετούς διάρκειας, για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) των εν λόγω Λέμβων, στην εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝ. ΚΑΤΡΗΣ» (αναφερόμενη εφεξής στην παρούσα ως Προμηθευτής / Ανάδοχος), εντός του ανώτατου συνολικού ποσού των 2.020.817,5 (αναλυτικά: 1.824.510,00 για την προμήθεια των 183 Λέμβων και 196.307,50 για την ΕΣΥ αυτών), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, φόρων,δασμών και τυχόν λοιπών δαπανών που επιβαρύνουν την προμήθεια, άνευ ΦΠΑ καθώς η εν λόγω προμήθεια απαλλάσσεται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα του άρθρου 27 του ν.2859/00 και με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που καθορίζονται λεπτομερώς στις ακόλουθες παραγράφους της παρούσας.
4. Αντικείμενο Προμήθειας.

Η παρούσα κατακύρωση σύμφωνα με τον Πίνακα των υπό προμήθεια υλικών και παρεχόμενων υπηρεσιών του Παραρτήματος «Α», τους Γενικούς Όρους του Παραρτήματος «Β» και τους Ειδικούς Όρους (συμπεριλαμβανομένης της ΠΕΔ Α 00329) του Παραρτήματος «Γ» της (ι) σχετικής προκήρυξης, αφορά και αναλύεται
ως ακολούθως:

α. Την προμήθεια 183 Ελαστικών Λέμβων 7 10 Ατόμων, τύπου«ZYD470», σε πλήρη σύνθεση [μήκους  (Length of Hull) Lh:4,70m, πλάτους (Beam of Hull) Bh:2,00m, μέγιστου βυθίσματος (Maximum Draft fully loaded) T:0,5m, εκτοπίσματος (Displacement fully loaded) Δ:1290kg, βάρους άφορτης λέμβου 150kg,
μέγιστης ταχύτητας (
maximum speed) Vs: 25 Knots, ιπποδύναμης (maximum engine power) P:47Kw], πιστοποιημένη με CE κατηγορίας C, χρώματος αεροθαλάμων/πατώματος/καθρέπτη γκρι ή άλλο αντίστοιχο χαμηλής ορατότητας (ματ), με δυνατότητα συντήρησης και παροχής υποστήριξης σε ανταλλακτικά, απάρτια και αναλώσιμα για τουλάχιστον 15 χρόνια.

Ειδικότερα, κάθε λέμβος περιλαμβάνει 6 αεροθαλάμους, πάτωμα (συμπεριλαμβάνεται αντλία σεντίνας seaflow 12V), καρίνα, καθρέπτη, 2 φορητούς προβολείς έρευνας των 100watt, 1 φορητό πυροσβεστήρα CO2 των 2 Kg, 6 σχοινιά 5 μέτρων ιστιοπλοϊκού τύπου διαμέτρου Φ10 χιλ., 4 ιμάντες ανακρεμάσεως με αντίστοιχα άγκιστρα συνδεόμενα σε κεντρικό κρίκο, 3 φουσκωτά μπαλόνια προστασίας με βαλβίδα και σχοινιά ανακρεμάσεώς τους αδιάβροχο κάλυμμα λέμβου, ειδικά εργαλεία μέχρι επιπέδου βασικής συντήρησης, 7 κουπιά, 2 κάνιστρα καυσίμου 25 λίτρων (συμπεριλαμβάνεται δίκτυο καυσίμου ανά κάνιστρο), θήκη μεταφοράς, εγχειρίδιο χειρισμού λέμβου «ZYD470», εγχειρίδιο συντήρησης λέμβου «ZYD470» καθώς και αρχική εκπαίδευση/πιστοποίηση στη συντήρηση και επισκευή βλαβών 1ου 2ου κλιμακίου με ανάλογη παροχή βεβαίωσης και πιστοποίησης εκπαιδευόμενου προσωπικού, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην (ιε) σχετική οικονομική/ τεχνική προσφορά του προμηθευτή

5
./.

β. Την Εν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ), η οποία περιλαμβάνει την  προμήθεια ανταλλακτικών όλων των κλιμακίων συντήρησης και επισκευής βλαβών (1ο κλιμάκιο έως 5ο κλιμάκιο), παροχή υπηρεσιών και λοιπών ειδών υποστήριξης όλων των κλιμακίων συντήρησης και επισκευής βλαβών (1ο κλιμάκιο έως 5ο κλιμάκιο), βιβλιογραφία χειρισμού/συντήρησης/επισκευής βλαβών καθώς και παροχή εκπαιδεύσεως όλων των κλιμακίων συντήρησης/επισκευών βλαβών (1ο κλιμάκιο έως 5ο κλιμάκιο) με ανάλογη παροχή βεβαίωσης και πιστοποίησης εκπαιδευόμενου προσωπικού, όπως αναλυτικά περιγράφονται  και κοστολογούνται στην (ιε) σχετική οικονομική προσφορά του προμηθευτή.

5. Προμηθευτής.

Τα στοιχεία του αναδόχου είναι:

Επωνυμία Εταιρείας: «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝ. ΚΑΤΡΗΣ»

Διεύθυνση Έδρας Εταιρείας: Λ. ΑΘΗΝΩΝ 21, ΤΚ 10447, ΑΘΗΝΑ

Τηλ
.: 2105228716, Τηλεομοιοτυπικό: 2103424022
Email
: info@escape24.gr
ΑΦΜ: 066394773, ΔΟΥ: ΣΤ ́ΑΘΗΝΩΝ

6. Αξία των Συμφωνιών Πλαίσιο (ΣΠ1 : Π