Η Κύπρος αγοράζει «πυροσβεστικές υπηρεσίες» …Αντί για αγορά στόλου Πυροσβεστικών Α/Φ

Το Κυπριακό  Κράτος επέδειξε ολιγωρία στο θέμα της ενίσχυσης της Πολεμικής Αεροπορίας με εναέρια πτητικά μέσα πυρόσβεσης, με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα, η Μονάδα Πτητικών Μέσων να μη διαθέτει, ούτε τα απαραίτητα μέσα, ούτε το απαιτούμενο προσωπικό…

Ενώ οι ανάγκες να καλύπτονται με αγορές υπηρεσιών, έναντι πολύ υψηλού κόστους, σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, η οποία υπογραμμίζει ότι οι ανάγκες αυτές δεν καλύπτονται σήμερα με τον πιο οικονομικό και αποδοτικό τρόπο.

Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, το 2020, λόγω στενών χρονικών περιθωρίων, το κράτος αναγκάστηκε να προβεί και πάλι, ως προσωρινή λύση του προβλήματος, στην αγορά υπηρεσιών, για εξασφάλιση των απαραίτητων μέσων, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Για τον σκοπό αυτό, το Κράτος θα δαπανήσει, κατά τα έτη 2020 και 2021, συνολικό ποσό ύψους €2.813.748, για την αγορά υπηρεσιών δύο αεροπλάνων πυρόσβεσης, για περίοδο έξι μηνών κάθε έτος.

Λαμβανομένου υπόψη και του κόστους που θα καταβάλει το Τμήμα για εξασφάλιση πυροσβεστικών ελικοπτέρων, επίσης με αγορά υπηρεσιών, κατά τα έτη 2019 μέχρι 2021, το οποίο εκτιμάται στα €7.140.312, τότε το συνολικό κόστος υπολογίζεται στα €9.954.060.

Λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις της Τεχνικής Επιτροπής και τις αντίστοιχες εκτιμήσεις της, σε σχέση με το κόστος ενοικιαγοράς ή αγοράς πυροσβεστικών αεροπλάνων (ενοικιαγορά αεροπλάνου: €2,7 εκατ. με €2,8 εκατ., αγορά αεροπλάνου:

€1,4 εκατ. με €1,8 εκατ., όπως αυτές παρατίθενται στις Εκθέσεις, ημερ. 15/9/2014 και 26/8/2016, καθώς και των σχετικών εκτιμήσεων του Τμήματος Δασών για το κόστος αγοράς πυροσβεστικού αεροπλάνου (€2,2 εκατ. με €2,3 εκατ.), όπως προκύπτουν από εσωτερικό σημείωμα, στις 5/2/2021!!!

Η Κυπριακή Δημοκρατία , με το πιο πάνω ποσό ενδεχομένως να πετύχαινε τη μόνιμη κάλυψη των αναγκών της Κυπριακής Δημοκρατίας σε πτητικά μέσα πυρόσβεσης, με την απόκτηση με αγορά ή με ενοικιαγορά τριών πυροσβεστικών αεροπλάνων και με πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού.

philenews.com