To NATO αναβαθμίζει την προβλήτα Κ-14 στο Μαράθι στη Βάσης της Σούδας!!

aeroplanoforo_souda1Για την ολοένα αυξανόμενη σημασία που έχει η ναυτική βάση της Σούδας για το ΝΑΤΟ και ειδικά για τις ΗΠΑ λόγω των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο έχουν γραφεί πολλά.

Αυτό ακριβώς επιβεβαιώνει και η απόφαση του ΝΑΤΟ να προχωρήσει σε έργα «αποκατάστασης του κρηπιδώματος Κ-14 στο Μαράθι» με προυπολογισμό που αγγίζει τα 2.500.000 ευρώ.

Να σημειωθεί πως η προβλήτα Κ-14 είναι από τις λίγες σε ολόκληρη την Μεσόγειο στην οποία μπορεί να «δέσει» αεροπλανοφόρο, όπως έγινε πρόσφατα με το George W. Bush και όπως έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν.vasisoudas

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την πασίγνωστη προβλήτα Κ-14 στην βάση της Σούδας

Ο διαγωνισμός για το έργο προκηρύχθηκε από την Διεύθυνση Δημοσίων Ναυτικών Έργων του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ενώ το κόστος του έργου καλύπτεται εξ ολοκλήρου από πιστώσεις του ΝΑΤΟ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη 27 Απριλίου.

Στην περίληψη της διακήρυξης αναγράφονται τα εξής:

Η ∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Γ4) του ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, προκηρύσσει ανοικτή ∆ηµοπρασία για την ανάθεση του έργου «Εργασίες Αποκατάστασης Κρηπιδώµατος Κ-14 στο Μαράθι Ναυστάθµου Κρήτης» προϋπολογισµού δαπάνης δύο εκατοµµυρίων τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (2.499.995,00), για έργα Οικοδοµικά ή Λιµενικά.

2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του ∆ιαγωνισµού (∆ιακήρυξη, Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς, Τιµολόγιο, Προϋπολογισµό, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) οι ίδιοι ή µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους (εξουσιοδότηση µε πρωτότυπη σφραγίδα του ενδιαφεροµένου), από την έδρα της Υπηρεσίας, Μεσογείων 229 Χολαργός, (γραφείο 309 Α και 343), τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 9:00 π.µ. έως 12:00 µ., µέχρι 21/04/2017, καταβάλλοντας το αντίτιµο των 20,00 ευρώ.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆Ε υπόδειγµα τύπου «Β» για έργα κάτω των ορίων του ν.4412/2016. α) Πληροφορίες για την δηµοπρασία τηλ. 210 6551492, 210 6551546. β) Τεχνικές πληροφορίες για το έργο: κ. Aικ. Μαρονικολάκη τηλ. 210 6551518. γ) Έκδοση άδειας εισόδου, από την προηγουµένη µέχρι 12:00 π.µ., τηλ. 210 6551486.

3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις είκοσι επτά (27) Απριλίου 2017 ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ, από τις 09:30 π.µ. έως τις 10:00 π.µ. (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού), µε επί µέρους ποσοστά εκπτώσεων (άρθρο 95 του ν.4412/2016), στο Χολαργό, στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Ναυτικών Έργων του ΓΕΝ. Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό να µεριµνήσουν για την έκδοση άδειας εισόδου από την προηγούµενη µέχρι 12:00 π.µ. , τηλ. : 2106551486.

4. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ και στους Ειδικούς Πίνακες του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Π.∆.378/87 : α) Σύµφωνα µε την κατάταξη του άρθρου 4 του Ν.2940/01 και την εγκύκλιο 13 µε αριθµό Πρωτ. ∆17α/04/44/ΦΝ 430/12-5-2003: 3ης τάξεως και άνω για έργα ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ή 3ης τάξεως και άνω για έργα ΛΙΜΕΝΙΚΑ , σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4412/2016, καθώς και από τους νόµους και τα Π.∆. που έχουν εκδοθεί µέχρι σήµερα και συµπληρώνουν ή διορθώνουν τα ανωτέρω. β) Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους του άρθρου 76 του ν.4412/2016.

5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 50.000,00 ευρώ και ισχύος έξι (6) µηνών και τριάντα (30) ηµερών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι έξι (6) µήνες.

6. Το έργο χρηµατοδοτείται 100% από Πιστώσεις του ΝΑΤΟ, ΚΑΕ 4141. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

7. Τα έξοδα της δηµοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου.

Πηγή: Flashnews.gr