Τακτικές Κρίσεις Υποστρατήγων -Ταξιαρχών & Συνταγματαρχών Σωμάτων …Όλα τα ονόματα

Τακτικές Κρίσεις Υποστρατήγων Σωμάτων

Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 οι παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Υποστρατήγων Σωμάτων έτους 2019-2020, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 39/Σ.3/2019 απόφασή του:

Διατηρητέων Υποστρατήγων Σωμάτων:

(1) Έρευνας Πληροφορικής Χαλακατεβάκη Αντωνίου του Ευτύχιου ΑΜ:45558
(2) Υγειονομικού Ιατρών Τάκου Παναγιώτη του Παντελή    ΑΜ:44412

Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Υποστρατήγων:

(1) Τεχνικού Βαζούρα Σπυρίδωνα του Χρήστου    ΑΜ:44740
(2) Εφοδιασμού Μεταφορών Γεωργίου Αναστασίου του Δημητρίου ΑΜ:45154
(3) Υλικού Πολέμου Τσιάλτα Αναστασίου του Ιωάννη    ΑΜ:44721
(4) Υλικού Πολέμου Φακάκη Δημητρίου του Παράσχου     ΑΜ:44731
(5) Υγειονομικού Ιατρών Κοτιλέα Παναγιώτη του Ιωάννη    ΑΜ:44274
(6) Οικονομικού Αζναουρίδη Ιωάννη του Χρήστου    ΑΜ:44784

Προακτέων Υποστρατήγων Σωμάτων στο βαθμό του Αντιστρατήγου σε αποστρατεία:

(1) Τεχνικού Βαζούρα Σπυρίδωνα του Χρήστου    ΑΜ:44740
(2) Εφοδιασμού Μεταφορών Γεωργίου Αναστασίου του Δημητρίου ΑΜ:45154
(3) Υλικού Πολέμου Τσιάλτα Αναστασίου του Ιωάννη    ΑΜ:44721
(4) Υλικού Πολέμου Φακάκη Δημητρίου του Παράσχου     ΑΜ:44731
(5) Υγειονομικού Ιατρών Κοτιλέα Παναγιώτη του Ιωάννη    ΑΜ:44274
(6) Οικονομικού Αζναουρίδη Ιωάννη του Χρήστου    ΑΜ:44784

Προάγονται, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 και τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 91 του ν.3883/2010 σε Αντιστράτηγοι οι παρακάτω Υποστράτηγοι Σωμάτων που κρίθηκαν κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2019-2020 από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και στη συνέχεια προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό:

α.    Τεχνικού Βαζούρας Σπυρίδων του Χρήστου    ΑΜ:44740
β.    Εφοδιασμού Μεταφορών Γεωργίου Αναστάσιος του Δημητρίου ΑΜ:45154
γ.    Υλικού Πολέμου Τσιάλτας Αναστάσιος του Ιωάννη    ΑΜ:44721
δ.    Υλικού Πολέμου Φακάκης Δημήτριος του Παράσχου     ΑΜ:44731
ε.    Υγειονομικού Ιατρών Κοτιλέας Παναγιώτης του Ιωάννη    ΑΜ:44274
στ.    Οικονομικού Αζναουρίδης Ιωάννης του Χρήστου    ΑΜ:44784

Τακτικές Κρίσεις Ταξιάρχων Σωμάτων
 

Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 οι παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Ταξιάρχων Σωμάτων έτους 2019-2020, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 39/Σ.3/2019 απόφασή του:

Διατηρητέων Ταξιάρχων Σωμάτων:

(1) Τεχνικού Στελιανού Χαραλάμπους του Θεοδώρου    ΑΜ:46439
(2) Εφοδιασμού Μεταφορών Θεοχάρη Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:46441
(3) Εφοδιασμού Μεταφορών Βοσνακίδη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:46454
(4) Εφοδιασμού Μεταφορών Καλογερόπουλου Κωνσταντίνου του Ιωάννη    ΑΜ:46878
(5) Εφοδιασμού Μεταφορών Χατζηνικολάου Ιορδάνη του Ελευθερίου ΑΜ:46894
(6) Υλικού Πολέμου Γαλανού  Μιχαήλ του Εμμανουήλ    ΑΜ:46436
(7) Υλικού Πολέμου Μπέλλου Βασιλείου του Δημητρίου    ΑΜ:46901
(8) Υλικού Πολέμου Μαυρογένη Ιωάννη του Γεωργίου    ΑΜ:47464
(9) Ερευνάς Πληροφορικής Κούτσια Μύρωνα του Γεωργίου    ΑΜ:46789
(10) Υγειονομικού Ιατρών Ιωσηφίδη Μιχαήλ του Στεφάνου    ΑΜ:44774
(11) Υγειονομικού Ιατρών Μπερμπερίδη Χαραλάμπους του Αλεξάνδρου ΑΜ:44776
(12) Υγειονομικού Ιατρών Τσιλαλή Θωμά του Δημητρίου    ΑΜ:45205
(13) Υγειονομικού Ιατρών Καρλιαύτη  Κωνσταντίνου του Ευθυμίου ΑΜ:45992
(14) Υγειονομικού Ιατρών Ζουμπουλίδη Αντωνίου του Γεωργίου ΑΜ:46072
(15) Οικονομικού Μανουσαρίδη  Σάββα του Ευσταθίου    ΑΜ:45213
(16) Οικονομικού Κατέλη  Βασιλείου του Γεωργίου    ΑΜ:45503
(17) Οικονομικού Παπαδόπουλου  Ανέστη του Ηλία    ΑΜ:45542
(18) Οικονομικού Δημητριάδη  Αθανασίου του Δημητρίου    ΑΜ:46083
(19) Οικονομικού Κατζικά Βασιλείου του Νικολάου    ΑΜ:46102
(20) Γεωγραφικού Νινιού Χρήστου του Γεωργίου    ΑΜ:45561

Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξιάρχων Σωμάτων:

(1) Τεχνικού Βιτετζάκη Αντωνίου του Εμμανουήλ    ΑΜ:46459
(2) Τεχνικού Ζώη Σπυρίδωνα του Νικολάου    ΑΜ:46880
(3) Εφοδιασμού Μεταφορών Μπρατσιώτη Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:46458
(4) Υγειονομικού Ιατρών Τσοκάνα Δημητρίου του Γεωργίου    ΑΜ:45190
(5) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τσίκνα Ελένης του Ιωάννη    ΑΜ:45998

Προακτέας στο βαθμό του Υποστρατήγου σε αποστρατεία Ταξιάρχου Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τσίκνα Ελένης του Ιωάννη ΑΜ:45998.

Ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του Ταξιάρχου Υλικού Πολέμου Πουλικάκου Πουλίκου του Δημητρίου ΑΜ:45187, ο οποίος καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας στο βαθμό του.

Προάγονται:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4α του άρθρου 21 του ν.2439/1996, σε Υποστράτηγοι, οι παρακάτω Ταξίαρχοι Σωμάτων, οι οποίοι κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, στις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2019-2020 ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και έχουν κρίση διατηρητέου στο βαθμό τους:

(1) Τεχνικού Βιτετζάκης Αντώνιος του Εμμανουήλ    ΑΜ:46459
(2) Τεχνικού Ζώης Σπυρίδων του Νικολάου    ΑΜ:46880
(3) Εφοδιασμού Μεταφορών Μπρατσιώτης Κωνσταντίνος του Γεωργίου ΑΜ:46458
(4) Υγειονομικού Ιατρών Τσοκάνας Δημήτριος του Γεωργίου ΑΜ:45190

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2439/1996 σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 και τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 91 του ν.3883/2010 σε Υποστράτηγο η Ταξίαρχος Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τσίκνα Ελένη του Ιωάννη ΑΜ:45998, που κρίθηκε κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2019-2020 από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο ως ευδοκίμως τερματίσασα τη σταδιοδρομία της και στη συνέχεια προακτέα στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό.

Τακτικές Κρίσεις Συνταγματαρχών Σωμάτων
 

Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996, οι παρακάτω πίνακες τακτικών ετήσιων κρίσεων Συνταγματαρχών Σωμάτων έτους 2019-2020, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, με την υπ’ αριθμό 39/Σ.3/2019 απόφασή του:

Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Συνταγματαρχών Σωμάτων:

(1) Τεχνικού Καούκη  Ζαφειρίου του Βασιλείου    ΑΜ:48045
(2) Τεχνικού Μαυρόπουλου  Αλεξάνδρου του Νικολάου    ΑΜ:49234
(3) Εφοδιασμού Μεταφορών Γαβριηλάκη Σταύρου του Σιδέρη    ΑΜ:46899
(4) Εφοδιασμού Μεταφορών Κούκα Χρήστου του Γεωργίου    ΑΜ:49233
(5) Υλικού Πολέμου Βελώνια Νικολάου του Ευαγγέλου    ΑΜ:47446
(6) Υλικού Πολέμου Καρατσιβούδη Πέτρου του Μιχαήλ    ΑΜ:47452
(7) Υλικού Πολέμου Δημητρέλου Γεωργίου του Βερούση    ΑΜ:49243
(8) Ερευνάς Πληροφορικής Μπέλλια Νικολάου του Σπυρίδωνα    ΑΜ:47237
(9) Ερευνάς Πληροφορικής Διονυσόπουλου Χρήστου του Διονυσίου ΑΜ:48527
(10) Υγειονομικού Ιατρών Σταμάτη Εμμανουήλ του Δημητρίου    ΑΜ:48811
(11) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Βασιλακοπούλου Ελένης του Βασιλείου ΑΜ:45999
(12) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ζέρβα Τερέζας του Νικολάου    ΑΜ:46013