Ομόφωνα η Κυπριακή Βουλή αποφάσισε σε …37,5 ώρες εργασίας για τα Στελέχη της Ε.Φ

Ομόφωνα με 39 ψήφους υπέρ, η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε κανονισμούς για θεσμοθέτηση του ωραρίου εργασίας των μελών του Στρατού της Δημοκρατίας και των μελών της Εθνικής Φρουράς, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003, αφού αποτελούσαν τη μοναδική κατηγορία (κρατικών υπαλλήλων!!!)* των οποίων το ωράριο εργασίας δεν ήταν νομοθετικά κατοχυρωμένο.

*(Από πότε τα Στελέχη της Ε.Φ είναι Κρατικοί Υπάλληλοι ;)

Με τους κανονισμού προβλέπεται μεταξύ άλλων καθορισμός του συνολικού εβδομαδιαίου χρόνου υπηρεσίας των μελών του Στρατού στις τριάντα επτάμισι ώρες, είτε τα εν λόγω μέλη υπηρετούν βάσει κανονικού είτε ειδικού ωραρίου εργασίας.
Επίσης προβλέπεται καθορισμός του μέγιστου χρόνου εργασίας ανά εβδομάδα των μελών του Στρατού της Δημοκρατίας στις σαράντα οκτώ ώρες, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας, αποτελεί απόλυτο όριο, που δεν επιδέχεται παρεκκλίσεων, σε αντίθεση με άλλες πρόνοιές της…
…όπως αυτές που προβλέπουν την ημερήσια ή εβδομαδιαία ανάπαυση ή τον παρεχόμενο χρόνο διαλείμματος, για τις οποίες παρέχεται η ευχέρεια παρεκκλίσεων, υπό την προϋπόθεση παροχής αντισταθμιστικού χρόνου ανάπαυσης.
Περιλαμβάνεται επίσης υποχρέωση των μελών του Στρατού της Δημοκρατίας όπως σε περιόδους επιφυλακής λόγω έκτακτου γεγονότος, με απόφαση του Αρχηγού Εθνικής Φρουράς, να παρουσιάζονται και να παραμένουν στα στρατιωτικά τμήματα που υπηρετούν ή σε άλλο καθορισμένο χώρο για όσο χρόνο απαιτείται και πέραν του καθορισθέντος ωραρίου.
Σχόλιο: Εμείς να ευχηθούμε η επίθεση των Τούρκων που εδρεύουν στο νησί περί τις 40 χιλιάδες Στρατό να επιτεθούν στις Ελεύθερες περιοχής εντός …Ωραρίου