Τουρκικά CN-235 και UAV Σάρωσαν το Αιγαίο …32 Παραβιάσεις & Παραβάσεις

Τρία (3) Τουρκικά CN-235  Σάρωσαν το Αιγαίο απο το Βορειοανατολικό το Κεντρικό και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο προβαίνοντας σε 29 Παραβιάσεις

Ενώ καθημερινά έχουμε και τη Πτήση Τουρκικών UAV  στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο που είναι άγνωστο αν είναι Οπλισμένα ή όχι και δεν καταλαβαίνουμε γιατί η Ελλάδα δεν τα Καταρρίπτει !!

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 07η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : –

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : 3 (2 CN-235 και 1 UAV)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 3

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         : 3

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        : 29 (από τα CN-235)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : –

ΠΕΡΙΟΧΗ               : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.